کدخدایی: در برخی امور از ظرفیت نخبگانی فاصله گرفتیم

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان کشور در سطوح و بخش‌های مختلف گفت: امیدواریم روند به شکلی باشد که بتوانیم از نظرات همه گروه‌های نخبگانی در سطح دانشگاه‌های کشور استفاده کنیم.

وی درباره تاثیر استفاده و مشارکت نخبگان در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کشور و هم‌افزایی قوا و مشارکت سیاسی اظهار کرد: ظرفیت هر جامعه‌ای به نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی آن است و همه این‌ها از ظرفیت نخبگانی برنامه‌ریزی می‌شود. اگر ظرفیت فرهیختگان را در جامعه مدنظر قرار ندهیم، نمی توانیم بگوییم که برنامه‌های کشور برای پیشرفت و توسعه به خوبی اجرا می‌شود. ظرفیت‌ها را باید به نحو صحیح استفاده کنیم و این ارتباط بین بدنه نخبگان و حاکمیت را بیشتر کنیم.

کدخدایی تصریح کرد: من هم تایید می‌کنم که در برخی امور و نهادها نسبت به از استفاده از ظرفیت نخبگانی فاصله گرفتیم. خوشبختانه کاری که دوستان ما در پژوهشکده راهبردی مجمع انجام دادند کمک می‌کند به برقراری ارتباط بیشتر و استفاده از ظرفیت نخبگان در کشور.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ظرفیت فرهیختگان را در جامعه مدنظر قرار ندهیم، نمی توانیم بگوییم که برنامه‌های کشور برای پیشرفت و توسعه به خوبی اجرا می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021308032/%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85