پیام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱

معاونت امور اداری، استخدامی و فرهنگی 

تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی

۰۴/۱۱/۱۴۰۱

۱۱/۰۵/۱۴۰۱

معاونت امور کار و تامین اجتماعی

۸۹۸ الی ۹۰۱

۱۵

۱۳

امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرض اعطا اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص ماذون از طرف شهردار 

۷

۱۰

نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگی

احتساب مدت اشتغال به تحصیل در ایام پیش از لازم الاجرا شدن تبصره ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان سابقه خدمت

۸

معاونت امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی

۹

اعتراض مودی به عوارض دریافت شده توسط شهرداری پس از پرداخت و دریافت پایانکار

۷۴۲

اخذ عوارض ترخیص و فروش کالا

۰۳/۰۳/۱۴۰۱

۲۴/۰۳/۱۴۰۱

در خصوص دادخواهی دانشجویان آزاد ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلم موصوف مبنی بر الزام به احتساب ایام تحصیل و فراغت از تحصیل تا اشتغال به عنوان سابقه کار و پرداخت حقوق و حق بیمه مربوطه، تکلیفی متوجه وزارت آموزش و پرورش نیست و حکم به رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانون است.

۹۶۸

پرداخت حقوق ایام تحصیلی با کسر حق بیمه و احتساب سنوات تحصیلی و دوران فراعت ازتحصیل تا شروع به کار به عنوان سابقه خدمت

۴۲۹

معاونت امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی

معاونت امور اداری، استخدامی و فرهنگی

۳۸۵

۱۳۰۵

مبنای محاسبه مهلت اعتراض به ارای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

۲۶۴۸

معاونت امور اداری، استخدامی و فرهنگی 

معاونت امور اداری، استخدامی و فرهنگی 

معاونت امور اداری، استخدامی و فرهنگی 

۱۳۱۰-۱۳۱۱

۰۳/۰۸/۱۴۰۱

در خصوص اعتراض کارمندان آموزش و پرورش منتقل شده به مجتمع آموزش عالی اسفراین، نسبت به نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و تقاضای الزام صندوق بازنشستگی کشوری به تعیین حقوق بانزشستگی بر اساس میانگین ۲ که به ورود صادر شده و متضمن محاسبه حقوق بازنشستگی فرد منتقل شده به مجتمع آموزش عالی اسفراین بر اساس ماده ۷۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهی و موسسات آموزش عالی است صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

براساس مفاد ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ و ماده ۶ قانون امور گمرکی، مقررات قانونی سال ۱۳۹۴ از حیث عوارض بر دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ حاکم بوده و اخذ افزایش عوارض از اشخاصی که در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ و تا پایان اردیبهشت ماه این سال و برمبنای قانون بودجه دو دوازدهم به ترخیص و فروش کالا اقدام نموده‌اند، شامل کالاهایی که تا پایان دو ماهه اول سال ترخیص شده‌اند، نمی‌شود و تحمیل ما‌به‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ عوارض در سال ۱۳۹۵ به واردکنندگان اینگونه کالاها وجاهت قانونی ندارد.

۶

۰۳/۰۳/۱۴۰۱

در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به ارای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، آراء صادره از شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها تاریخ ابلاغ رای توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ملک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.

معاونت امور کار و تامین اجتماعی 

معاونت امور اداری، استخدامی و فرهنگی

۵

۱۱

الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه

رسیدگی به تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی

مادامی که مجوز استخدام پیمانی از سوی مراجع ذیصلاح صادر نشده باشد امکان جذب مستخدم پیمانی وجود ندارد و قید عبارت استخدام پیمان در آگهی استخدامی برای داوطلبین حق استخدام بصورت پیمانی ایجاد نمی کند.

۰۳/۰۸/۱۴۰۱

۰۷/۰۴/۱۴۰۱

۰۷/۰۴/۱۴۰۱

معاونت امور اداری، استخدامی و فرهنگی


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF/

۱۳۲۱

۲۱/۰۴/۱۴۰۱

   ۲

رای صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری را سه ماه و جمعاً ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قلمداد و به دلیل تقدیم دادخواست در خارج از مهلت زمانی مزبور در قالب قرار رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

ابطال اسناد اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی واگذار شده به اشخاص به عنوان مرتع (ورود به تدریج به محدوده و حریم قانونی شهر تهران)

    ۱

در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهای غیر مجاز خارج از حریم مصوب شهرها که کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در شهرهای مختلف رای به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است، رای صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تایید رای کمیسیون مذکور بوده و بر اساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

۱۷/۰۳/۱۴۰۱

۱۳۲۲

۲۶/۰۷/۱۴۰۱

۰۱/۰۶/۱۴۰۱

۱۲

معاونت امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی

مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق رای به رد شکایت صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است

در خصوص امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرضی که اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص ماذون از طرف شهرداری اعطا شده باشد رای صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای پذیرش تفویض اختیار صورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رای صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و وارد شده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته در حدی که متضمن نقض رای هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رای به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح می باشد.

۵۶۴ الی ۵۷۱

معاونت امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی

معاونت امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی

مدت اشتغال به تحصیل در زمـان قبل از اجـرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سـال ۱۳۸۶، جزو سابقه خدمتی برای بازنشستگی محسوب می‌شود.

رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶ که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرار دارد و رای ورود اصدار یافته از شعبـه ۶۱ دیوان عدالت اداری، در حـد پذیرش صلاحیت مـراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری محدود و منحصـر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عـوارض غیروصـولی نبوده و ناظـر به هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مؤدی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود.

نحوه احتساب مهلت شکایت سه ماهه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۵۲۱

۲۶۴۴

صلاحیت هیأت های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

۱۴

۷۳۴

تخلف تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی

۴

رسیدگی به تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

۳

معاونت امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی 

مطب های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند و رای صادر شده در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد احراز تخلف تغییر کاربری ملک مسکونی و تاسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

۱۹/۰۷/۱۴۰۱

۱۳/۱۰/۱۴۰۱

تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها

۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲