پاسخنامه پیشنهادی سوالات آيين دادرسی مدنی آزمون وکالت 1402

آیا مباحث چالشی نیز در سوالات وجود داشت؟

سوال ٣٧) گزینه ٢ بر اساس ماده ٣٠٣ آ.د.م

سوال ٣٢) گزینه ١ بر اساس مواد ۴۴۶ و ۴۴٧ آ.د.م

سوال ٣٣) گزینه ٣ بر اساس ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری

سوال ٣۵) گزینه ٣ بر اساس ماده ٣٣١ آ.د.م

پاسخنامه پیشنهادی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۲ از معین شرقی مدرس آیین دادرسی مدنی با توجه به دفترچه غیر رسمی سوالات A آزمون وکالت ۱۴۰۲ ارائه شده است. تا کنون نسخه رسمی سوالات و کلید سوالات توسط سازمان سنجش منتشر نشده است.

سوال ۴٠) گزینه ۴ بر اساس ماده ٣۶٧ و ٣۶٨ و ٣٧٣ آ.د.م


نظرات استاد شرقی درباره سوالات آیین دادرسی مدنی

هر ساله دفترچه سوالات و کلید رسمی آزمون توسط اسکودا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. زمان دقیق انتشار کلید آزمون وکالت ۱۴۰۲ مشخص نیست.

سوال ٢٣) گزینه ٣ بر اساس ماده ١٠٧ آ.د.م

در زیر مطابق سوالات در لینک بالا، پاسخنامه پیشنهادی برای درس آیین دادرسی مدنی توسط معین شرقی ارائه شده است. از آنجا که دفترچه های سوالات داوطلبان نوع مختلف دارند و گزینه ها معمولا جابجا می‌باشند، حتما پاسخ های ارائه شده را با دفترچه سوالات بالا بررسی کنید.

پاسخنامه پیشنهادی سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۴۰۲

در عالم انصاف، سوالات بیش از حد دشوار نبود ولی زمان اختصاصی به نسبت واقعا اندک بوده است.

سوال ٣٨) گزینه ٢ بر اساس ماده ٣٣١ آ.د.م

با توجه به اینکه آزمون وکالت نص محور است، طرح چنین سوالاتی بدون اطلاع قبلی به داوطلبان شایسته نیست.


بیشتر بخوانید


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-1402-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C/

سوالات این درس از جهاتی غیر استاندارد تلقی می شوند.

سوال ٢٢) گزینه ١ بر اساس مواد ۴١٩ آ.د.م و ۴۴ اجرای احکام مدنی

متن طولانی سوالات، عدم توازن و توزیع عادله بارم سوالات به نسبت منابع اعلامی نیز به شدت مشخص است.

اول سوالی که پاسخ آن در گزینه ها همسو با بخشنامه یک نواخت سازی هزینه دادرسی نبود و دیگری نیز سوالی که مربوط به اجرای احکام در حوزه انجام اعمال معین بود.

سوال ٢۶) گزینه ٣ بر اساس ماده ۴٧ قانون اجرای احکام مدنی (البته موضوع سوال اختلافی است و پاسخ بر مبنای نظر دکتر شمس انتخاب شده است و نظر مخالف نیز قائل به صحیح بودن گزینه ٢ می باشند)

بله ٢ سوال از درس دادرسی مدنی توام با چالش بود.

سوال ٣۶) گزینه ۴ بر اساس مواد ٣۶٧ و ٣۶٨ آ.د.م و رای وحدت رویه شماره ٨١٩ هیات عمومی دیوان عالی کشور

طرح چندین سوال صرفا از قوانین اجرای احکام مدنی و دیوان عدالت اداری سوالات را از حیث برابری فراوانی به شدت تحت الشعاع قرار داده است.

سوال ٢٨) گزینه ۴ بر اساس ماده ۶٢ آ.د.م (البته این گزینه مغایر با بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی است)

سوال ٢۴) گزینه ٣ بر اساس مواد ١١۵ و ١١۶ قانون دیوان عدالت

تمرکز طراح سوالات بر مباحث خاصی از قانون همچون طرق شکایت از آرا و صرفا ٢ عنوان از قوانین خاص اعلام شده بوده است.

سوال ٢٧) گزینه ٣ بر اساس مواد ١۴۶ و ١۴٧ اجرای احکام مدنی

سوال اخیر اختلافی است و نظر دکتر شمس و سایر اساتید و رویه قضایی متفاوت است.

سوال ٣٠) گزینه ٣ بر اساس عمومات آیین دادرسی مدنی

سوالات به صورت کاربردی و مساله محور طرح شده بودند که از حالت اکتفا صرف به نص خارج بود.

سوال ٣١) گزینه ٢ بر اساس ماده ۵٠٩ آ.د.م

این رویه که سوالات به سمت مباحث کیس محور و کاربردی برود خوب است اما نکته این آزمون طولانی بود متن سوالات بود که باعث می شد شخص داوطلب زمان زیادی از آزمون را از دیت بدهد.

با سلام و احترام

به نظر شما علت دشواری سوالات چه بوده است؟

سوال ٣٩) گزینه ٣ بر اساس ماده ۴٨٨ آ.د.م

سوال ٢٩) گزینه ١ بر اساس مواد ١١ و ١٢ آ.د.م

سوال ٢۵) گزینه ٢ بر اساس ماده ١٣٠ اجرای احکام مدنی

سوال ٣۴) گزینه ١ بر اساس مواد ٢۴١ تا ٢۴٧ آ.د.م

نظر شما در خصوص سطح سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ١۴٠٢ چیست؟

سوال ٢١) گزینه ٣ بر اساس مواد ٩١ و ۴٣٣ آ.د.م (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)