ویدیو / اظهارات یک عضو جدا شده از گروهک منافقین با تلویزیون آلبانی

ویدیو / اظهارات یک عضو جدا شده از  گروهک منافقین با تلویزیون آلبانی

گفت‌وگوی عضو جدا شده از گروهک تروریستی منافقین با تلویزیون آلبانی و اینکه چگونه در سن ۱۶ سالگی با یک نامه جعلی او را از خانواده‌اش جدا کردند و ناخواسته او را وارد این گروه تروریستی کردند.


منبع: https://www.isna.ir/news/1402040905379/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86