ویدئو / «متولی بانک ژنتیک، سازمان پزشکی قانونی است»

ویدئو / «متولی بانک ژنتیک، سازمان پزشکی قانونی است»

خبرنگار: زهرا میرزایی / تصویربردار: آرام توکلی


منبع: https://www.isna.ir/news/00062027169/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید کرد که «متولی بانک ژنتیک، سازمان پزشکی قانونی است». عباس مسجدی آرانی با حضور در ایسنا، درباره آخرین وضعیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران و اخذ نمونه ژنتیک از مجرمان گفت: بر اساس برنامه توسعه پنجم، وظیفه‌ای بر عهده سازمان پزشکی قانونی نهاده شده و آن هم موضوع بانک ژنتیک است.