ویدئو / «برگزاری رفراندوم؟» معاون حقوقی رئیس جمهور پاسخ می‌دهد

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» در پاسخ به سوالی درباره موضوع رفراندوم گفت: رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و اگر روزی اقتضا کند، با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است؛ اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند، مطرح کردن برخی از مسائل به‌ صلاح کشور نیست. بنابراین هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در زمان ثبات و آرامش صورت گیرد.

تصویربردار و تدوینگر: نوید مرسلی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090704423/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

ویدئو / «برگزاری رفراندوم؟» معاون حقوقی رئیس جمهور پاسخ می‌دهد