وزیر فعلی صمت نیازی به رای اعتماد دوباره ندارد

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه دولت برای وزارت خانه‌های صمت و بازرگانی ملزم به معرفی یک وزیر است یا دو وزیر؟ گفت: این وزارت خانه ها هنوز از هم تفکیک نشدند. 

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060907575/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

این وکیل دادگستری تاکید کرد: اگر این وزارت خانه ها جدا شدند و رییس جمهور وزیر صمت را در صنعت و معدن نگذاشت و در وزارت بازرگانی گذاشت و برای وزارت صمت یک وزیر معرفی کرد، وزیر سابق هم باید رای اعتماد بگیرد ولی اگر در وزارت صمت باقی ماند رای اعتماد نیاز ندارد.

یک حقوقدان گفت: در صورت تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، وزیر فعلی صمت نیازی به کسب رای اعتماد ندارد زیرا یکبار رای اعتماد را کسب کرده است.

وی افزود: اگر وزارت خانه جدیدی تشکیل شد، این سوال مطرح می شود که آیا وزیر فعلی صمت باز باید رای اعتماد بگیرد یا نه؟ به نظرم خیر، زیرا یکبار رای اعتماد را کسب کرده است ولی اگر وزارت بازرگانی جدیدی تشکیل شود، حتی اگر از وزرای فعلی هم یکی بیاید، باید رای اعتماد بگیرد.