همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی

                   


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401091207658/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی، شنبه ۱۲ آذر با حضور سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از حقوق‌دانان در سالن اجلاس سران برگزار شد.