نمونه کارنامه‌های آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه که با معیار تراز امکان قبولی دارند

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۲۰ ۳ حقوق تجارت ۰ ۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰ ۵ آیین دادرسی کیفری ۳۶.۶۷ ۶ فقه ۲۰ ۷ حقوق ثبت ۰ ۸ حقوق اساسی ۱۰۰

کارنامه ۸

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۰ ۶۴۲۳.۶۷

این داوطلب البته با هیچ معیاری امکان قبولی ندارد اما نکته قابل توجه درباره کارنامه او آن است که بدون پاسخ دادن به حتی یک سوال، تراز نهایی ۳۳۶۷ برای او محاسبه شده است.

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۰ ۳۸۷۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰ ۳۸۷۶
۳ حقوق تجارت ۰ ۴۱۹۳
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰ ۳۵۲۸
۵ آیین دادرسی کیفری ۰ ۳۲۰۱
۶ فقه ۰ ۴۱۰۱
۷ حقوق ثبت ۰ ۳۷۸۷
۸ حقوق اساسی ۰ ۳۰۸۴
نمره نهایی ۰ ۳۳۶۷

کارنامه‌هایی که با نمره خام مردود، و با تراز قبول محسوب می‌شوند

کارنامه ۱:

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی – ۳.۳۳ ۶۷۱۶.۴۷

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۱۶.۶۷
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۵
۵ آیین دادرسی کیفری ۶۱.۶۷
۶ فقه ۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۴۶.۶۷

کارنامه ۴

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۴۰ ۶۷۶۷.۲۷

نمره‌های منفی، صفر یا بسیار پایین چندین درس در این کارنامه‌ها قابل توجه است.

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱.۶۷
۳ حقوق تجارت – ۳.۳۳
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۶.۶۷
۵ آیین دادرسی کیفری – ۱.۶۷
۶ فقه ۸۶.۶۷
۷ حقوق ثبت ۶۳.۳۳
۸ حقوق اساسی ۸۶.۶۷

کارنامه ۱۱

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۷۵ ۱۲۶۰۸
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۰ ۸۷۴۳
۳ حقوق تجارت ۵۳.۳۳ ۱۱۳۲۵
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰ ۳۵۲۸
۵ آیین دادرسی کیفری ۰ ۳۲۰۱
۶ فقه ۱۰ ۵۷۷۹
۷ حقوق ثبت ۰ ۳۷۸۷
۸ حقوق اساسی ۰ ۳۰۸۴
نمره نهایی ۲۲۴۴(مردود) ۶۴۸۸/۲۰ (قبول)


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88/

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۳۳.۳۳
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۵
۵ آیین دادرسی کیفری ۰
۶ فقه ۸۶.۶۷
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۴۶.۶۷

کارنامه ۵

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۱۱.۶۷ ۶۵۷۱.۱۳

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۲۵
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱.۶۷
۵ آیین دادرسی کیفری ۶۶.۶۷
۶ فقه ۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۶۶.۶۷

کارنامه ۷

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۳۰ ۶۷۱۲.۲۰

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰
۳ حقوق تجارت – ۳.۳۳
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰
۵ آیین دادرسی کیفری ۳۳.۳۳
۶ فقه – ۳.۳۳
۷ حقوق ثبت ۶۰
۸ حقوق اساسی ۸۶.۶۷

کارنامه ۲

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۵۳.۳۳ ۶۸۲۰.۲۰

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱.۶۷
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۷۰
۵ آیین دادرسی کیفری ۳۸.۳۳
۶ فقه ۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۰

کارنامه ۳

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۳۱.۶۷ ۶۴۴۳.۹۳ پیش‌تر حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه نیز گفته بود که درصورت اعمال معیار تراز، داوطلبانی با نمره صفر در ۴ درس هم امکان قبولی پیدا خواهند کرد.

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۰
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳.۳۳
۵ آیین دادرسی کیفری ۳۳.۳۳
۶ فقه ۶۰
۷ حقوق ثبت ۵۶.۶۷
۸ حقوق اساسی ۷۶.۶۷

کارنامه ۹

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۲۰ ۶۴۷۲.۴۷

یکی از کارنامه‌هایی که امیرحسین بهارلو در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده مربوط به داوطلبی است که صرفا در جلسه آزمون حاضر بوده و به هیچ درسی پاسخ نداده است.

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۲۰
۳ حقوق تجارت ۲۵
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵
۵ آیین دادرسی کیفری ۷۶.۶۷
۶ فقه ۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۰

کارنامه ۶

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی ۸.۳۳ ۶۵۸۱.۵۳

برای پیگیری و ملاحظه تمام خبرهای مربوط به آزمون فوق‌العاده مرکز وکلای قوه قضاییه کلیک کنید

پایگاه خبری اختبار- در ادامه چالش معیار تعیین حد نصاب شناور قبولی داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، رئیس اداره حقوقی این مرکز چند نمونه کارنامه داوطلبان آزمون را که بر اساس معیار نمره خام مردود شده‌اند اما با معیار تراز امکان قبولی دارند منتشر کرد.

(قبول)

۲ آیین دادرسی مدنی ۰
۳ حقوق تجارت ۰
۴ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳.۳۳
۵ آیین دادرسی کیفری ۶۸.۳۳
۶ فقه ۰
۷ حقوق ثبت ۰
۸ حقوق اساسی ۶۶.۶۷

کارنامه ۱۰

ردیف عنوان درس نمره خام  نمره کل تراز
۱ حقوق مدنی – ۱.۶۷ ۶۶۰۹.۲۰

گفتنی‌ست هفته گذشته نمایندگان مجلس با تصویب طرح استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، معیار «تراز» را به‌عنوان معیار قبولی آزمون‌های وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی تعیین کردند؛ مصوبه‌ای که اینک در انتظار بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان است.

بیشتر بخوانید

کارنامه داوطلبی که به هیچ درسی پاسخ نداده است