نظر مشورتی کمیسیون اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت این دیوان در رسیدگی به آرا و تصمیمات دادگاه انتظامی و هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

جواد سپهری کیا

ثانیاً هرچند در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال ۱۳۹۷) اعتراض به آرای وتصمیمات هیأت نظارت آیین نامه مذکور از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده است. لیکن به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قطعی هیأت ها، کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در صلاحیت  شعب دیوان قرار دارد. بنابراین تشخیص اینکه دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی هیأت نظارت صلاحیت دارد با شعب دیوان است. مضافاً اینکه آرای شعب ۲۹ و ۳۰ مورد اشاره در استعلام تابعی از غیرقطعی بودن رای اولیه است و به لحاظ غیرقطعی بودن آرای مندرج در پرونده های مورد اشاره از سوی آن شعب صادر شده است.

بازرس محترم قضایی و بازرس کل امور واحدهای قوه قضاییه و دادگستری ها

سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C/

با توجه به دادنامه شماره ۴۸۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ موارد پیش بینی شده در قانون برنامه سوم تا ششم توسعه؛

باسلام و احترام؛

       بازگشت به نامه شماره ۲۶۷۰۵۴ مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۱ متضمن طرح این سوال که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای و تصمیمات دادگاه انتظامی و هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را دارد یا خیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

جناب آقای عشقی 

اولاً از منظر ماهیتی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای ماهیت دولتی بوده و بند ب ردیف ۱ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۹) ناظر به کانون وکلای دادگستری بوده و از شمول مرکز مزبور خروج موضوعی دارد.