معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری منصوب شد

 مظفری در بخش دیگری از این حکم، توجه به بیانات رهبری و رییس قوه قضائیه در مراقبت از حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان، انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در حوزه شناسایی و پیگیری ابطال اقدامات، تصمیمات، آیین نامه‌ها و مقررات و سایر نظامات خلاف قانون ناظر بر حقوق عامه که منجر به تضییع آن می گردد و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع کننده می باشد، با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی و تعامل با مراجع قضایی، اداری، انتظامی و امنیتی و نیز نهادهای مردمی مورد انتظار و تاکید می باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری با صدور حکمی رضا مسعودی فر را به عنوان سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری منصوب کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در متن  حکم حجت السلام و المسلمین مظفری آمده است: رضا مسعودی فر، مستندا به بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ با حفظ سمت ( معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) به عنوان سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان منصوب می گردد.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402051710481/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF