مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳) اصلاح می‌شود:

۵- در تبصره (۴) ماده (۴)، بعد از عبارت “قانونی هستند.” عبارت “مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت بیست روز تقویمی پاسخ لازم را ارسال نمایند. در غیر اینصورت هیئت های ممیزه از طرق قانونی، مجاز به ارزیابی خواهند بود.” الحاق و تبصره (۵) ماده یاد شده حذف می‌شود.

۱۰- در ماده (۲۴)، عبارت “و متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی تا دو دوره محروم خواهد شد.” حذف می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش- سازمان برنامه و بودجه کشور

۴- در جدول شماره (۳) ذیل تبصره (۲) ماده (۴)، در ستون مربوط به شایستگی‌های حرفه‌ای، امتیاز مربوط به آموزشیار معلم به رقم (۱۲۰) و امتیاز مربوط به مربی معلم به رقم (۱۳۰) اصلاح می‌شود.

ماده ۳- مشمولان این آیین‌نامه عبارتند از معلمان موضوع جزء (۱) ماده (۲)، اشخاص موضوع تبصره ماده (۴) قانون و عناوین معادل آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان.

۱- ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۴۲۶/ت۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

سازمان اداری و استخدامی کشور

تبصره ۳- اشخاصی که هم‌اکنون رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و ترتبیت رسمی عمومی بر عهده ندارند، از قبیل کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (با حفظ پست سازمانی یا بدون آن)، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونینی که معلم بوده و از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌نمایند) و افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.

۹- در ماده (۲۱)، عبارت “مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین” به عبارت “رسته آموزشی و فرهنگی (مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین)” اصلاح می‌شود.

مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان

۶- ماده (۶) حذف و عنوان مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

بیشتر بخوانید:

۸- در ماده (۱۱)، عبارت “و در صورتی که منجر به محکومیت فرد شود، متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی در همان دوره ارزیابی محروم خواهد شد” حذف می‌شود.

تبصره ۴- اجرای رتبه‌بندی منوط به تکمیل فرآیند استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود.

۸ ایراد رئیس مجلس به آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7/

۷- در بند (۱) ماده (۹)، عبارت “طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی” به عبارت “آیین‌نامه” اصلاح و در بند (۳) ماده یادشده، بعد از عبارت “اعضای هیئت ممیزه” عبارت “مشمول قانون” الحاق می‌شود.

هیئت وزیران در جلسه ۹/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۷۳۱۷۵/۴۸۶۴۵ مورخ ۳/۵/۱۴۰۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۲- تبصره (۳) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود.