محرومیت از ارث – ایسنا

ماده ۸۹۷- اشخاصی که گاه بفرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از: پدر، دختر، و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.

 ب – وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می شود مشروط بر اینکه:

ماده ۸۹۲- حجب از بعض فرض در موارد ذیل است:

ماده ۸۹۱- وراث ذیل حاجت از ارث ندارد:

ماده ۸۹۶- اشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.

ماده ۹۰۲- فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:

 قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

ماده ۹۰۰- فرض دو وارث ربع ترکه است:

به گزارش ایسنا، فصول چهارم (در حجب) و پنجم (در فرض و صاحبان فرض) از باب دوم (در ارث) قسمت چهارم کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۸۸۶ تا ۹۰۵ به شرح زیر است:

ماده ۹۰۱- ثمن، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

 فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

 قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می شود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند.

ماده ۸۹۹- فرض سه وارث نصف ترکه است:

ماده ۸۹۰- در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد.

 ۱- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.

ماده ۸۹۴- صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.

 ثالثا- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.

 پدر- مادر- پسر- دختر- زوج و زوجه.

 ۳- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

 ۲- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

 ۱- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگر چه از شوهر دیگر باشد.

 اولا – لااقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند.

 الف – وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم میشود.

ماده ۸۹۸- وراث دیگر بغیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث می برند.

ماده ۸۸۶- حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا” یا جزئا” محروم می شود.

ماده ۹۰۵- از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارثی بغیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود.

ماده ۹۰۳- فرض دو وارث ثلث ترکه است :

ماده ۸۹۳- وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.

ماده ۸۹۵- سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.

 رابعا- ابوینی یا ابی تنها باشند.

 فصل چهارم – در حجب

ماده ۹۰۴- فرض سه وارث سدس ترکه است:  پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092818763/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AB

 ثانیا- پدر آنها زنده باشد.

 ۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

 ۲- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

 ۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

ماده ۸۸۹- در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نماید.

 ۲- کلاله امی در صورتیکه بیش از یکی باشد.

فصول چهارم و پنجم از باب دوم (در ارث) قسمت چهارم کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوعات (در حجب) و (در فرض و صاحبان فرض) پرداخته است.

ماده ۸۸۷- حجب بر دو قسم است:

 ۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد.

ماده ۸۸۸- ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.