لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛ جرمی مستمر یا آنی؟

ت – جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها.

ماده واحـده – متن زیر به عنوان بند (ت) به ماده (۱۰۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – الحاق می‌شود:

لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به پیشنهاد معاونتاقتصادی رئیس‌جمهور در جلسه ۱۴۰۱/۷/۱۰ هیات وزیران با قید دو فوریت تصویب شده، در ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

مقدمه توجیهی:

پجرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

بیشتر بخوانید:

الفجرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

نظر به اهمیت و نقش حیاتی اراضی زراعی و باغ ها و به منظور رفع ابهامات و جلوگیری از و سـوء استفاده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب ۱۳۷۴ – و اصلاحات بعدی آن که منجر به صدور برخی آرای قضایی مغایر اهداف قانون یادشده و تغییر کاربری اراضی مذکور می شود، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط ارایه می شود:

لایحه الحاق یک بند به ماده ( ۱۰۹ ) قانون مجازات اسلامی

بجرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌ شوند:

رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ درخصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B9/