قرابت نسبی و سببی – ایسنا

 طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

 طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده ۱۰۳۱- قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.

کتاب ششم – در قرابت

به گزارش ایسنا، کتاب ششم (در قرابت) از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۳ به شرح زیر است:

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100402042/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%DB%8C

 طبقه اول – پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد.

ماده ۱۰۳۲- قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

کتاب ششم از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «قرابت» پرداخته است.

 در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین می گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر وجد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.

قانون مدنی- قسمت هشتم

ماده ۱۰۳۳- هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت؛ بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.