قانون الحاق یک جزء به بند «هـ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

۳ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات، به یک درصد (۱%) تقلیل مـی‌یابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشی از کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، علاوه بر مجوزهای دریافتی در این قانون، نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اقدام کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%80-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DB%B7-%D9%82/

ماده واحده ـ یک جزء به عنوان جزء (۳) به بند «هـ» تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ به شرح زیر الحاق می‌شود:

قانون الحاق یک جزء به بند «هـ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.