قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

۱- در ماده (۱۰) قانون بعد از عبارت «سن فرسودگی»، عبارت «مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ١٣٩۶/۴/٢۵» اضافه میشود.

ب- در اجرای بند «ث» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۱/۳۰/ ۱۳۹۵ کامیونها کامیونتها و کشنده های تریلر تا تاریخ ١۴٠١/٨/١ وارد شده دارای قبض ،انبار بر اساس مفاد جزء «الف» این تبصره ترخیص میشوند.

الف – رانندگان کامیون کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خود مالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یکبار و یک دستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵٪) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9/

۳- چهار تبصره به عنوان تبصرههای (۳)، (۴) ، (۵) و (۶) به ماده (۱۰) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره (۳) فعلی آن به (۷) اصلاح میشود:

۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، اضافه میشود:

تبصره ۶- به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمکهای بلاعوض لازم که در سه ماهه اول سال تعیین میشود، پرداخت نماید.

در صورت  عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱/۵) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره گذاری دریافت نمایند منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صددرصد (۱۰۰) تخصیص یافته صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد مسؤولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده واحده- ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ١۴٠١/٢/۲۱ به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره ۵ – حداقل بیست درصد (۲۰) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده هر کدام برای یک دستگاه در صورت وجود اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید خریدار گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.

تبصره ۳

تبصره ۴ – شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (۴٠) قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵٠) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است مفاد این تبصره مشمول فراز آخر تبصره ۲ این ماده نمی شود.

پ- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ از شمول این تبصره مستثنی هستند.