قاضی، مشروب متهم را پس داد!


تصویر یک رای از یکی از محاکم استان گیلان چندی است در فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ حکمی که برای یک هموطن زرتشتی و به جرم حمل ۱۳۵ لیتر مشروب دست‌ساز صادر شده است.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401050906850/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF