فهرست کالاها و اقدامات آسيب‌رسان به سلامت در سال ۱۴۰۲

فهرست کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف در سال ۱۴۰۲

۲ـ تعیین عوارض و مالیات بر این فهرست از طریق کار گروه، موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  و بند پ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و ابلاغ می‌گردد


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3/

توضیحات:

۱ـ مطابق بند ج ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تبلیغ کالاها و خدمات مندرج در این فهرست از سوی همه رسانه‌ها ممنوع می‌باشد.

موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲)