فرجام‌خواهی «سهند نورمحمدزاده» پذیرفته شد

فرجام خواهی نامبرده نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دیوان عالی کشور، صائب تشخیص داده شد و رأی فرجام خواسته به تجویز شق 4 بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101005298/%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

فرجام خواهی سهند نور محمدزاده یکی از متهمان ناآرامی‌های اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، فرجام خواهی متهم «سهند نورمحمدزاده » یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد.