طرح دو فوریتی استفساریه مواد (۳) و (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

پاسخ: بله


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DB%B3-%D9%88-%DB%B4-%D9%88-%DB%B5-%D9%82/

طرح استفساریه مواد (۳) و (۴) و (۵) قانون

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/١٢/٢۴

مقدمه توجیهی:

آیا منظور از عبارت امتیاز میانگین نمرات در مواد ( ۳ ) ( ۴ ) و ( ۵ ) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی امتیاز میانگین وزنی نمرات تراز شده می باشد که طبق استانداردهای آزمون های سراسری و بر اساس روال معمول سازمان سنجش محاسبه می شود؟

در سال گذشته قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به منظور رفع موانع کسب و کار و تسهیل صدور مجوز در حوزه خدمات حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لکن در زمان اجرای این قانون اختلاف نظر در خصوص برخی از عبارت های آن ایجاد شده است. علیرغم اینکه کمیسیون های جهش تولید، اصل ۹۰ قانون اساسی و قضایی و حقوقی مجلس، جلساتی را با دستگاه های اجرایی متولی این قانون برگزار نمودند و نقطه نظرات نمایندگان بیان و تاکید شد که با توجه به مشروح مذاکرات کمیسیون تصویب کننده قانون و همچنین مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دستگاه های صدور مجوز کارآموزی وکالت و دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری موظفند امتیاز نمره تراز داوطلبان را مد نظر قرار دهند؛ با این حال اشکالات اجرایی کماکان باقی است. فلذا به منظور تاکید بر نظر قبلی مجلس در هنگام تصویب قانون و تصریح عبارت در قانون، متن استفساریه به شرح ذیل جهت سیر مر احل تصویب تقدیم می گردد.

متن استفساریه: