ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری

ماده ۹. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پرداخت حقوق و مزایای «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، می‌باشند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر اعم از نقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق شرعی) به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور، مجاز نیست.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3/

ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری

ماده ۶. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار می شود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد.

ماده ۴. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی، امکان دسترسی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به آمار، اطلاعات، پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف محوله فراهم نمایند.

ماده ۸. مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تمامی سطوح موظف به همکاری با «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» جهت انجام وظایف محوله می‌باشند. هیئت مدیره بانکها و مؤسسات و اعتباری غیربانکی مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم می‌باشند.

ماده ۷. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه نماید.

ماده ۱. از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی»، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» می‌باشد.

ماده ۵. «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است پیگیریهای لازم جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی را انجام داده و به سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی، پاسخ دهد.

ماده ۳. چنانچه «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تمام یا بخشی از مصوبات هیئت مدیره بانکها و مؤسسه اعتباری غیربانکی را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام نماید. هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا موظف اند تدابیر لازم جهت برطرف نمودن مغایرتهای اعلامی توسط «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» که به تائید دبیرخانه شورای فقهی رسیده است، را اتخاذ نمایند.

ماده ۲. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به تصویب هیئت مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» قرار دهند.