صرف قید عبارت «استخدام پیمانی» در آگهی استخدامی برای داوطلبان حق استخدام پیمانی ایجاد نمی‌کند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه طبق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و نیز ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ « دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری  مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.» از این رو دانشگاه‌ها طبق مصوبات هیأت امناء و آیین‌نامه  اداری استخدامی مصوب خود عمل می‌کنند بر این اساس اولاً: طبق ماده ۳۵ آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی ورود به خدمت و استخدام در دانشگاه در قالب رسمی، پیمانی یا قراردادی میسر است و طبق تبصره ۱ ماده  مذکور استخدام در بدو ورود به دانشگاه به صورت پیمانی یا قراردادی است. ثانیاً: در صورتجلسه هیأت امناء که ملاک و مبنای جذب و نوع استخدام می‌باشد صریحاً قید شده نسبت به جذب و پذیرش بهورز به صورت پیمانی اقدام شود و در صورت عدم مجوز استخدام پیمانی دانشگاه می‌تواند پس از تأمین اعتبار نسبت به انعقاد قرارداد طبق تبصره۵ ماده ۳۱ آیین‌نامه اداری استخدامی اقدام نماید. با این وصف مادامی که مجوز استخدام پیمانی صادر نشده باشد قانوناً امکان جذب پیمانی وجود ندارد و قید عبارت استخـدام پیمانی در آگهی استخـدام که ممکن است ناشی از اشتباه یا تخـلف دستگاه یا دانشگاه باشد موجد حق مکتسبه برای شاکی نمی‌شود چه اینکه حق مکستبه باید ناشی از اقدامات و نتایج قانونی حاصل شود که در مانحن فیه شرایط مذکور وجـود ندارد بنابراین با توجه به اینکه اساساً مجوز استخدام پیمانی صادر نشده و مصوبه هیأت امنا نیز مشروط به شرط فوق می‌باشد و شاکی نیز دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقایان مرتضی متقدیمی و شعبان خلیل زاده

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

در این پرونده با ملاحظه آگهی پذیرش و استخدام بهورز به صورت پیمانی به مجوز شماره ۱۹۵۲/۲۰۹/د ـ۱۳۹۳/۴/۱۳ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استناد شده که در این راستا استحقاق تجدیدنظرخواه دایر بر استخدام به صورت پیمانی به دلیل احراز شرایط استخدامی که در یک فضای رقابتی انجام شده و نیز تحقق حق مکتسبه محرز است و ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر فقدان مجوز قانونی برای استخدام پیمانی در تناقض با مجوز استخدامی مرقوم می‌باشد لذا دادنامه معترض‌عنه مغایر با موازین قانونی اصدار یافته در نتیجه مستنداً به ماده ۷۱ قانون صدرالذکر ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C/

شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۸۱ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ شعبـه ۳۰ بدوی، به موجب دادنامـه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۴۹۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

ب ـ اولاً: براساس بند ۱۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی، انجام استخدام پیمانی مشروط به صدور مجوز استخدامی شده و این در حالی است که درخصوص موضوع استخدام مجوزی ارائه نشده است و مفاد آگهی استخدامی نمی‌تواند مغایر با مصوبه هیأت امنا باشد.

شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کمال درویش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی قراردادی به پیمانی طبق آگهی استخدام بهورز سال ۱۳۹۳ به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غـربی و سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۱۳۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه آزمون برگزار شده در مورد جذب شاکی سال ۱۳۹۳ در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده که بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون موصوف امور اداری و استخدامی دانشگاه‌ها مطابق مصوبات هیأت‌های امناء اقدام می‌گردید و بر اساس بند ۱۲ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ استخدام پیمانی داوطلبان بهورزی منوط به داشتن مجوز استخدامی بوده که تا به حال چنین مجوزی صادر نگردیده و از طرفی بر اساس ماده ۵۷ از قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام پیمانی منوط به شرکت در آزمون عمومی و داشتن مجوز از مراجع ذیربط بوده که در مورد شاکی چنین نبوده، علیهذا تجدیدنظر خواهی وارد بوده و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض حکم به رد شکایت صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.

ب:

متعاقب اعتراض آقای کمال درویش به دادنامه شعبه بدوی به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۱۳۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۴۹ ـ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ثانیاً: هرچند در آگهی استخدامی منتشرشده به استخدام پیمانی اشاره شده، لکن در آگهی استخدامی مزبور مجوز شماره ۱۹۵۲/۲۰۹/د ـ۱۳۹۳/۴/۱۴ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مبنای استخدام اعلام شده که در این مجوز نیز ذکری از استخدام پیمانی به عمل نیامده است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۴۹۲ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۸۱ـ۱۳۹۹/۸/۱۹ (صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری) بر رد شکایت اصدار یافته و متضمن عدم پذیرش خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی براساس آگهی استخدام بهورز در سال ۱۳۹۳ است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری   در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

گردش کار: در خصوص موضوع الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی طبق آگهی استخدام بهورز در سال ۱۳۹۳، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء

الف:

شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای مرتضی متقدیمی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی قراردادی به پیمانی طبق آگهی استخدام بهورز در سال ۱۳۹۳ به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۸۱ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۲۶          شماره دادنامه: ۱۳۱۱ـ۱۳۱۰   شماره پرونده: ۰۱۰۱۹۲۱ـ ۰۰۰۴۲۷۸

نظر به غیرموجـه بودن مشروح دفاعیات خواندگان و اینکه خـواندگان هیچ گونه دلیل موجهی که رد خـواسته شاکی را اثبات نماید ارائه ننموده‌اند ضمن آن که در خصوص دانش آموختگان بهورزی برابر ماده ۳۰ آیین‌نامه اداری استخدامی قرار بر این بوده پذیرفته شدگان آزمون بهورزی به صورت پیمانی در دانشگاه متبوع خود خدمت نمایند، بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.