دیوان عالی کشور: رای پرونده کثیرالشاکی شرکت صنعتی سدید صادر شد

به گزارش ایسنا، امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در این باره اظهار کرد: هیات شعبه اول دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی تولیت آستان قدس رضوی و تولیت آستان حضرت معصومه (س) به طرفیت شرکت سدید، نسبت به دادنامه شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای قطعی صادر کرد.

دیوان عالی کشور: رای پرونده کثیرالشاکی شرکت صنعتی سدید صادر شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402030704614/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

وی افزود: شعبه مذکور، بعد از اعطای نیابت به استان تهران جهت رفع نواقص و تحصیل نظریه کارشناسی و سپس اعاده پرونده به دیوان عالی کشور و تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و بررسی مفاد لوایح رای صادره شعبه ۴۴ را خلاف بین شرع ندانسته و تقاضای اعاده دادرسی را مردود اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرونده کثیر الشاکی شرکت صنعتی سدید» گفت: شعبه اول دیوان عالی کشور پس از بررسی مفاد لوایح و استماع اظهارات طرفین، رأی مذکور را خلاف بین شرع ندانست و اعاده دادرسی را مردود اعلام کرد.