دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی درگذشت

بعضی از آثار ایشان عبارت است از:

  • تاریخ حقوق عمومی ایران باستان (به زبان فرانسه)
  • حقوق اداری؛
  • آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛
  • حقوق اساسی و رژیم‌های معاصر؛
  • حقوق اداری تطبیقی.

پایگاه خبری اختبار درگذشت این عالم گرانقدر را به خانواده ایشان و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/

دکتر مؤتمنی طباطبایی متولد سال ۱۳۰۳ و خالق آثار ارزشمندی در زمینه حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق تطبیقی، حقوق بشر و تاریخ حقوق به زبان‌های فارسی و فرانسه بود.

پایگاه خبری اختبار- دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی، وکیل دادگستری و دانشیار بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دیده از جهان فرو بست