دستور رئیس کل دادگستری استان تهران درباره بررسی علل تاخیر در ارائه نظرات کارشناسان رسمی

 


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8/

متن کامل نامه مورخ  ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ رئیس کل دادگستری استان تهران را در ادامه می‌خوانید.

پایگاه خبری اختبار- القاصی‌مهر، رئیس کل دادستری استان تهران در نامه‌ای خطاب به مقامات قضایی استان بر لزوم بررسی علل تاخیر در ارائه نظرات کارشناسان رسمی دادگستری تاکید کرد.

سلام‌علیکم؛

با احترام، با توجه به اینکه طبق آمار و اطلاعات به دست آمده، علت اطاله رسیدگی در برخی از پرونده‌های قضایی تاخیر و تعلل کارشناسان منتخب در ارائه نظر کارشناسی می‌باشد، به گونه‌ای که در مواردی اعلام شده حتی بیش از یک سال از تاریخ قرار ارجاع امر به کارشناس می‌گذرد، لذا پیرو مذاکرات و مصوبات در جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگساری استان در مورد ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ شایسته است تا پایان بهمن ماه سال جاری فهرست کلیه پرونده هایی که از تاریخ ارجاع به کارشناسی سه ماه می گذرد و تاکنون کارشناس یا کارشناسان منتخب نظر خود را ارئه ننموده اند، استخراج و به نحو مناسب و مقتضی با هماهنگی و همکاری قضات محترم رسیدگی کننده ضمن دعوت از کارشناسان منتخب، علت تأخیر و تعلل در اعلام نظر کارشناسی بررسی و مشخص چنانچه کارشناس مرتکب تخلف شده باشد مراتب به مراجع ذیربط جهت رسیدگی به تخلفات کارشناسان اعلام و در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس دیگر مطابق موازین قانونی اقدام و ترتیبی اتخاذ شود که در اسرع وقت نظر کارشناس اخذ و رسیدگی ادامه یابد، گزارش اقدامات انجام شده به تفکیک هر پرونده با قید نام و مشخصات کارشناس را به صورت هفتگی به اینجانب اعلام نمایید.

همچنین آمده است که درصورت تخلف کارشناس، مراتب به مراجع ذیربط جهت رسیدگی به تخلف او و در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس دیگر اقدام شود.

در این نامه مقرر شده که تا پایان بهمن فهرست تمام پرونده هایی که از تاریخ ارجاع آنها به کارشناسی سه ماه می‌گذرد و تاکنون کارشناس یا کارشناسان منتخب نظر خود را ارئه ننموده اند، استخراج و علت تأخیر و تعلل در اعلام نظر بررسی شود.

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب
دادگاههای تجدید نظر
رؤسای دادگستری شهرستانهای
دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای استان تهران
رؤسای دادگاههای عمومی بخش استان تهران