دستورالعمل تشکیل پرونده کارفرما و صدور ویزا (روادید) و پروانه کار اتباع خارجی

۳- ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط

تبصره: در خصوص اتباع خارجی مشمول بندهای (۷) و (۸) از ماده (۲) این فصل، صدور پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تاریخ اعتبار قرارداد یا گواهینامه ارائه شده صورت می‌گیرد.

فصل چهارم- تمدید، تجدید و تغییر پروانه کار

۷- تحویل پروانه کار به نماینده کارفرما با اخذ رسید

۴- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۱- درخواست کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار المثنی

تبصره ۲: در صورت هرگونه تغییر در روزنامه رسمی، کارفرما می‌بایست آخرین تغییرات را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید.

فصل دوم- صدور روادید ورود با حق کار

۷- تصویر گذرنامه تبعه خارجی و رؤیت اصل آن

۲- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات آن از سوی کارفرمای حقوقی

۵- تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرمای جدید

ماده ۷- مدارک لازم برای تقاضای تغییر پروانه کار بشرح زیر است:

۵- ارسال درخواست برای انجام بازرسی از محل کارگاه و نحوه فعالیت تبعه خارجی

۷- ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی دارند به هیأت مذکور

۱۱- ارائه تأییدیه از سوی سازمانها و مراجع ذیربط در صورت لزوم از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون مربوطه برای امور ورزشی و …

۱- موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی پس از تصویب هیأت فنی اشتغال صورت می‌گیرد.

۷- ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی دارند به هیات مذکور

۵- اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان موجود در اداره کل

ماده ۵- مدارک لازم برای تقاضای تجدید پروانه کار بشرح زیر است:

۵- ارسال درخواست برای انجام بازرسی از محل کارگاه و نحوه فعالیت تبعه خارجی

تبصره ۲: برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه‌اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری است:

۴- اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان موجود در اداره کل

۲- گواهی خاتمه کار از سوی کارفرمای قبلی

ماده ۱- رعایت مفاد ماده (۱۲۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط کارفرما قبل از عقد قرارداد الزامی است.

۱- مدارک لازم برای تشکیل پرونده کارفرما مطابق با فصل اول این دستورالعمل

۶- تغییر پروانه کار اتباع خارجی مشمول ماده (۱۲۲) قانون کار و اتباع خارجی دارای نمودار سازمانی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی

۲- تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری‌های کشور، تصویر سند ازدواج و شناسنامه همسر ایرانی و رؤیت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می‌باشند

۸ – اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان موجود در اداره کل

۳- تصویر موافقت اصولی یا پروانه بهره‌برداری

تبصره ۲- در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه یک نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۴- اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان موجود در اداره کل

۶- ارائه تأییدیه مراجع ذیربط در صورت لزوم از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون مربوط برای امور ورزشی و …

۳- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۱- تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوط توسط نماینده کارفرما و تأیید آن در صورت تکمیل بودن

۶- ۳ قطعه عکس ۴*۳

۶- تصویر گذرنامه جدید تبعه خارجی در صورت تعویض

۳- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۱- تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوط توسط نماینده کارفرما و امضای آن در صورت تکمیل بودن

۱- تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوطه توسط نماینده کارفرما و تأیید آن در صورت تکمیل بودن

۱- درخواست کارفرما مبنی بر تمدید پروانه کار تبعه خارجی مورد نظر

ماده ۲- مدارک لازم برای تقاضای صدور پروانه کار بشرح زیر است:

۵- تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری‌های کشور، تصویر سند ازدواج و شناسنامه همسر ایرانی و رؤیت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می‌باشند

تبصره ۱: کارفرما مکلف است در صورت نیاز به تمدید نمودار سازمانی، مدارک مورد اشاره در ماده فوق‌الذکر را یک ماه قبل از انقضای تاریخ اعتبار نمودار سازمانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید.

ماده ۳- روش اجرایی صدور مجدد پروانه کار بشرح زیر است:

تبصره: برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری است:

۵- صدور مجدد پروانه کار اتباع خارجی مشمول ماده (۱۲۲) قانون کار و اتباع خارجی دارای نمودار سازمانی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی

تبصره ۱- در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه یک نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که دارای حداقل دو ماه اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۲- کلیه ردیف‌های فرم‌ها می‌بایست بطور کامل پاسخگویی و تایپ گردد.

تبصره ۱: در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که نیاز به دریافت روادید ورود با حق کار ندارند، کارفرما می‌بایست در مرحله صدور پروانه کار اقدام به تشکیل پرونده کارفرما نماید.

ماده ۲- پروانه کار تبعه خارجی در صورت تغییر کارفرما مشمول تجدید پروانه کار می‌شود.

۸- قرارداد معتبر برای آن دسته از اتباع خارجی که در مشاغل ورزشی فعالیت می‌نمایند

۱- تصویر قرارداد خرید ماشین‌آلات

۲- تصویر برگ سبز ترخیص ماشین‌آلات

ماده ۱- صدور پروانه کار برای کلیه اتباع خارجی توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها بعمل می‌آید.

ماده ۳- مدارک لازم برای تصویب نمودار سازمانی بشرح زیر است:

۱- تصویر قرارداد خرید ماشین‌آلات

۱۱- قرارداد معتبر برای آن دسته از اتباع خارجی که در مشاغل ورزشی فعالیت می‌نمایند

۲- کارفرمایان دارای نمودار سازمانی لازم است ابتدا نمودار سازمانی پرسنل خارجی خود را مطابق فصل ششم این دستورالعمل به تصویب رسانده و سپس نسبت به ارائه درخواست روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی اقدام نمایند.

۳- ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط

تذکرات:

۷- تصویر رنگی از صفحه اول گذرنامه تبعه خارجی

۸- گواهینامه معتبر برای اتباع خارجی فعال در مشاغل هوانوردی که به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد

تبصره ۱: در صورتیکه کارفرمای تبعه خارجی در زمان درخواست صدور مجدد پروانه کار تغییر کرده باشد، ارائه مدارک زیر نیز الزامی می‌باشد:

۱- درخواست کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار برای تبعه خارجی مورد نظر

۴- تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما

۱- کلیه درخواست‌ها و فرم‌ها می‌بایست دارای امضا و مهر مجاز کارفرما باشد.

۱۰- ارائه تأییدیه از سوی مراجع ذیربط در صورت لزوم از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون مربوطه برای امور ورزشی و …

۳- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۱۲- گواهینامه معتبر برای اتباع خارجی فعال در مشاغل هوانوردی که به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد

ماده ۱- کلیه کارفرمایان (حقوقی و حقیقی) به هنگام ارائه درخواست روادید ورود با حق کار یا تجدید پروانه کار برای اتباع خارجی می‌بایست نسبت به تشکیل پرونده کارفرما اقدام و مدارک لازم را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.

۷- قرارداد معتبر برای آن دسته از اتباع خارجی که در مشاغل ورزشی فعالیت می‌نمایند

تبصره: درصورتیکه تبعه خارجی پس از ابطال پروانه کار کشور را ترک نموده باشد یا پروانه اقامت وی توسط نیروی انتظامی استان ابطال شده باشد، اشتغال مجدد تبعه مذکور مشمول مرحله صدور روادید ورود با حق کار (یا صدور پروانه کار برای آن دسته از اتباع خارجی که نیازی به دریافت روادید ورود با حق کار ندارند) خواهد شد.

۷- ثبت مجوز روادید ورود با حق کار در سامانه روادید الکترونیکی وزارت امور خارجه

ماده ۸- روش اجرایی تغییر پروانه کار بشرح زیر است:

۴- پس از راه‌اندازی سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، کلیه مفاد این دستورالعمل بصورت الکترونیکی در سامانه مذکور پیاده سازی و بر آن اساس عمل خواهد شد.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%88/

۵- تکمیل فرمهای مربوط به فعالیت‌های آموزشی و انتقال مهارت

۲- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق یک قطعه عکس ۴*۳

۱- تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات پروژه (برای شرکت‌های بخش پروژه)

ماده ۴- مدارک لازم برای تقاضای تمدید پروانه کار بشرح زیر است:

۴- در صورت انصراف کارفرما از همکاری با تبعه خارجی در مرحله صدور روادید ورود با حق کار، کارفرما می‌بایست درخواست ابطال روادید ورود با حق کار را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید.

۷- قرارداد معتبر برای آن دسته از اتباع خارجی که در مشاغل ورزشی فعالیت می‌نمایند

۴- استعلام صلاحیت

در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می‌شود، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نموده و اصل پروانه کار تبعه خارجی جهت ابطال و ضبط پروانه کار به واحد مذکور تسلیم و رسید ابطال دریافت گردد.

۱۴- مفاصا حساب مالیاتی

تذکر: ارائه تأییدیه فوق‌الذکر در هر نوبت تمدید پروانه کار تبعه خارجی الزامی می‌باشد

۲- اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان موجود در اداره کل

فصل ششم- نمودار سازمانی

۵- بکارگیری اتباع خارجی نزد کارفرمایان فعال در فضای مجازی با تأیید اداره کل اشتغال اتباع خارجی امکانپذیر خواهد بود.

فصل سوم- صدور پروانه کار

در صورتیکه پروانه کار تبعه خارجی به هر دلیل مفقود گردد، کارفرما مکلف است با ارائه مدارک زیر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به درخواست صدور پروانه کار المثنی برای تبعه خارجی مورد نظر اقدام نماید:

۴- استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوط

اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است (نزد همان کارفرما یا کارفرمای جدید) به هر صورت مشمول مرحله صدور پروانه کار خواهد شد، منوط به اینکه تبعه خارجی کشور را ترک نکرده باشد و پروانه اقامت وی توسط نیروی انتظامی استان ابطال نشده باشد.

۱- تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما

۴- استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوط

۲- ثبت درخواست در رایانه

۸- تکمیل یک نسخه فرم درخواست صدور روادید الکترونیکی به همراه یک قطعه عکس ۴*۳

۱- تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوط توسط نماینده کارفرما و تأیید آن در صورت تکمیل بودن

۷- صدور مجدد پروانه کار تبعه خارجی پس از موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی

۱۳- مفاصا حساب مالیاتی

تبصره ۱- در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه یک نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که دارای حداقل دو ماه اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۳- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق یک قطعه عکس ۴*۳

۲- ثبت درخواست در رایانه

۵- ارسال درخواست برای انجام بازرسی از محل کارگاه و نحوه فعالیت تبعه خارجی در درخواستهای تجدید پروانه کار

ماده ۲- مدارک لازم برای تقاضای صدور مجدد پروانه کار بشرح زیر است:

۳- ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط

۸- گزارش مشروح عملکرد فعالیت در دوره گذشته

۹- تحویل پروانه کار به نماینده کارفرما با اخذ رسید

ماده ۱- صدور مجدد پروانه کار

۲- تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما

۵-۳ قطعه عکس ۴*۳

۱- تحویل درخواست و مدارک لازم به واحد مربوطه توسط نماینده کارفرما و امضای آن در صورت تکمیل بودن

۲- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی

۴- تأییدیه ارگان یا نهاد دولتی ذیربط در صورت لزوم

۵- اصل پروانه کار

۵- بررسی درخواست توسط کارشناس مربوط و ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال دارند به هیأت مذکور

۳- تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش دولتی که قبلا صدور پروانه کار آنها به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده باشد بر اساس ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار بلامانع است.

۳- مدت اعتبار روادید ورود با حق کار از تاریخ اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت امور خارجه، یک ماه خواهد بود.

ماده ۴- ابطال پروانه کار

۳- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۵- تصویر یک نسخه قرارداد منعقده ترجمه شده که حاوی موضوع، تاریخ شروع و خاتمه و مبلغ قرارداد و همچنین برنامه‌های آموزشی، تعیین درصد نیروی کار خارجی و ایرانی و امضا طرفین قرارداد است.

ماده ۳- پروانه کار تبعه خارجی در صورت تغییر نوع کار یا منطقه کار یا هر دو، مشمول تغییر پروانه کار می‌شود.

۹- ارائه مدارک یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما

تبصره ۱: در صورت صدور مجدد پروانه کار، تاریخ شروع اعتبار پروانه کار از زمان ثبت درخواست کارفرما در سامانه می‌باشد.

۱۲- قرارداد معتبر برای آن دسته از اتباع خارجی که در مشاغل ورزشی فعالیت می‌نمایند

۳- ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط

۲- تصویر برگ سبز ترخیص ماشین‌آلات

تبصره: برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و کارخانجات خصوصی و تحت پوشش، عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق، مدارک زیر نیز ضروری است:

۴- آخرین لیست بیمه پرسنل شاغل

۴- استعلام صلاحیت

ماده ۱- صدور روادید ورود با حق کار برای کلیه اتباع خارجی توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی و در استانها پس از موافقت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و تأیید اداره کل اشتغال اتباع خارجی بعمل می‌آید.

۶- اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رؤیت یا تصویر آن که به تأیید نیروی انتظامی استان رسیده باشد

ماده ۵- صدور پروانه کار المثنی

۶- تصویر شناسنامه همسر ایرانی تبعه خارجی و رؤیت اصل آن برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می‌باشند

ماده ۲- مدارک لازم برای تشکیل پرونده کارفرما بشرح زیر است:

۳- تکمیل یک نسخه جدول زمانبندی

اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارفرما، صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید، تجدید، تغییر، صدور مجدد و ابطال پروانه کار اتباع خارجی، صدور پروانه کار المثنی و نمودار سازمانی موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول- تشکیل پرونده کارفرما

ماده ۳- روش اجرایی صدور پروانه کار بشرح زیر است:

۲- ثبت درخواست در رایانه

۴- تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات کارفرما

۱- تصویر قرارداد خرید ماشین‌آلات

۳- ارائه تأییدیه از سوی سازمانها و مراجع ذیربط در صورت لزوم از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون مربوطه برای امور ورزشی و …

۷- تصویر گذرنامه تبعه خارجی و رؤیت اصل آن

۹- تحویل پروانه کار به نماینده کارفرما با اخذ رسید

۱- درخواست کارفرما مبنی بر تغییر پروانه کار تبعه خارجی مورد نظر (تغییر نوع کار یا منطقه کار یا هر دو)

۳- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات شغلی تبعه خارجی

۱- درخواست کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار تبعه خارجی مورد نظر

ماده ۶- روش اجرایی تمدید یا تجدید پروانه کار بشرح زیر است:

تبصره ۲: در خصوص اتباع خارجی مشمول بندهای (۸) و (۹) از ماده (۲) این فصل، صدور مجدد پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تاریخ اعتبار قرارداد یا گواهینامه ارائه شده صورت می‌گیرد.

۱۳- گواهینامه معتبر برای اتباع خارجی فعال در مشاغل هوانوردی که به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد

تذکر:

۹- تصویر شناسنامه همسر ایرانی تبعه خارجی و رؤیت اصل آن برای آن دسته از اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی می‌باشند

۳- تصویر موافقت اصولی یا پروانه بهره‌برداری

۳- ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط

تبصره ۱: تاریخ تغییر پروانه کار از تاریخ ثبت درخواست کارفرما در سامانه تا پایان اعتبار پروانه کار می‌باشد.

۶- ارائه تأییدیه از سوی سازمانها و مراجع ذیربط در صورت لزوم از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، کمیته ملی المپیک یا فدراسیون مربوطه برای امور ورزشی و …

تبصره ۲- در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه یک نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۸- تغییر پروانه کار تبعه خارجی پس از موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی

۲- تصویر برگ سبز ترخیص ماشین‌آلات

۹- گواهینامه معتبر برای اتباع خارجی فعال در مشاغل هوانوردی که به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد

تبصره ۲- در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه یک نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۱۰- ارائه مدارک یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما

۸- تحویل پروانه کار به نماینده کارفرما با اخذ رسید

۱- درخواست کارفرما مبنی بر صدور مجدد پروانه کار تبعه خارجی مورد نظر

تبصره ۳: در صورت نیاز، انجام بازرسی از محل کارگاه و نوع فعالیت تبعه خارجی در مرحله تمدید پروانه کار بلامانع می‌باشد.

تبصره ۲- در صورت داشتن کارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارائه یک نسخه تصویر کارت مزبور که دارای اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۶- صدور پروانه کار و امضا توسط مدیر کل مربوط

۵- اصل پروانه کار

۳- تصویر پروانه کسب یا پروانه بهره‌برداری معتبر (یا سایر مجوزهای معتبر) از سوی کارفرمای حقیقی که به نام شخص حقیقی صادر شده است

۲- ثبت درخواست در رایانه

۴- اصل فیش بانکی واریزی به شماره شناسه اداره کل اشتغال اتباع خارجی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط نزد خزانه‌داری کل یا رسید پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان موجود در اداره کل

۳- درخواست‌ها می‌بایست بصورت انفرادی تنظیم گردد، بنابراین از ارسال درخواست‌های دسته جمعی خودداری شود. در غیر این صورت هیچ اقدامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میسر نخواهد بود.

توضیحات

۲- موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای اتباع خارجی شاغل نزد کارفرمایان دارای نمودار سازمانی پس از تصویب نمودار سازمانی در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی صورت می‌گیرد.

۴- استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط کارشناس مربوط

۲- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق عکس

ماده ۳- روش اجرایی موافقت با صدور روادید ورود با حق کار بشرح زیر است:

۲- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی

۷- اصل پروانه کار

تبصره ۲: در خصوص اتباع خارجی مشمول بندهای (۷) و (۸) از ماده (۷) این فصل، تغییر پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تاریخ اعتبار قرارداد یا گواهینامه ارائه شده صورت می‌گیرد.

فصل پنجم- صدور مجدد، ابطال و صدور پروانه کار المثنی

ماده ۱- تمدید و تجدید پروانه کار کلیه اتباع خارجی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی یا تصویب در هیأت فنی اشتغال حسب ماده (۱۲۱) یا (۱۲۲) قانون کار و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار با رعایت مقررات مربوطه توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها بلامانع است.

۱- درخواست کارفرما مبنی بر تجدید پروانه کار تبعه خارجی مورد نظر

۲- تکمیل دو نسخه فرم اطلاعات فردی تبعه خارجی با الصاق یک قطعه عکس ۴*۳

تبصره: مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه کار تبعه خارجی می‌بایست یک ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کار توسط کارفرما به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود.

۶- ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی دارند به هیات مذکور

۲- ثبت درخواست در رایانه

تبصره: در خصوص صدور پروانه کار برای آن دسته از اتباع خارجی که نیازی به دریافت روادید ورود با حق کار ندارند، رعایت مفاد فصل اول و بندهای (۵) و (۶) ماده (۲) از فصل دوم و تبصره آن الزامی می‌باشد.

تبصره ۱: در خصوص تجدید پروانه کار اتباع خارجی، کارفرمای جدید می‌بایست نسبت به تشکیل پرونده کارفرما نزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با فصل اول این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده ۲- کارفرمایان متقاضی بکارگیری تعداد ۱۰ نفر تبعه خارجی و بیشتر می‌بایست پس از تشکیل پرونده کارفرما (مطابق با فصل اول این دستورالعمل) درخواست تصویب نمودار سازمانی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نموده و درخواست مذکور در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی به تصویب برسد.

۸- گواهینامه معتبر برای اتباع خارجی فعال در مشاغل هوانوردی که به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد

۳- تصویر موافقت اصولی یا پروانه بهره‌برداری

۸- تمدید/ تجدید پروانه کار تبعه خارجی پس از موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی

تبصره ۱- در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه یک نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که دارای حداقل دو ماه اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۱- کارفرما مکلف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه خارجی به کشور با روادید ورود با حق کار، مدارک لازم جهت صدور پروانه کار وی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید. بدیهی است در صورت تاخیر، طبق ماده (۱۸۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.

تبصره ۲: در خصوص اتباع خارجی مشمول بندهای (۱۱) و (۱۲) از ماده (۴) و بندهای (۱۲) و (۱۳) از ماده (۵) این فصل، تمدید یا تجدید پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به تاریخ اعتبار قرارداد یا گواهینامه ارائه شده صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: هرگونه درخواست تمدید، تغییر و افزایش در نمودار سازمانی منوط به موافقت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.

۶- بررسی درخواست توسط کارشناس مربوط و ارسال آن دسته از درخواست‌هایی که نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال دارند به هیأت مذکور

ماده ۲- مدارک لازم برای تقاضای روادید ورود با حق کار بشرح زیر است:

تبصره ۱- در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارائه یک نسخه تصویر کامل از صفحات دفترچه مزبور که دارای حداقل دو ماه اعتبار باشد و رؤیت اصل آن

۶- تمدید/ تجدید پروانه کار اتباع خارجی مشمول ماده (۱۲۲) قانون کار و اتباع خارجی دارای نمودار سازمانی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی