درخواست رئیس کل محاکم تهران از قضات

جعفری با تاکید بر اینکه ماندگاری پرونده بیش از حد متعارف موجب اثرات منفی و اجتماعی و همچنین سلب اعتماد و رضایت مراجعین می شود، اعلام کرد: در این نشست ها ضمن درخواست تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها، خواستار این هستیم که این امر با محوریت پرونده‌های معوق صورت می پذیرد که تعداد آنها چندان زیاد هم نیست.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران گفت: برای خدمت در عرصه قضا به هیچ وجه نمی توان مابه ازای مالی تعریف کرد و صرفا احساس تکلیف، مسئولیت پذیری و علاقه به خدمت هست که موجب پذیرش چنین مسئولیت سخت و سنگین می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از میزان،‌ نشست تخصصی کمیته رفع اطاله دادرسی در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به منظور بررسی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی و نحوه اعمال سازوکارهای تشویقی برای کاهش آمار پرونده‌های مسن، با حضور یحیی جعفری برگزار شد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: برای خدمت در عرصه قضا به هیچ وجه نمی توان مابه ازای مالی تعریف کرد و صرفا احساس تکلیف، مسئولیت پذیری و علاقه به خدمت هست که موجب پذیرش چنین مسئولیت سخت و سنگین می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100502837/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA

وی در این جلسه بیان کرد: مدیریت محاکم تهران به حضور پرسنل قضایی و اداری مسئولیت پذیر و پر دغدغه در راستای ارائه خدمت قضایی به خود می بالد.

در این جلسه محمد ملایی معاون قضایی و اجرایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و دبیر کمیته اجرایی کاهش اطاله دادرسی محاکم به ارائه آمار و عملکرد شعب مجتمع در هشت ماه اول سال جاری و مقایسه آن با شعب حقوقی محاکم تهران و همچنین شعب حقوقی در سطح استان تهران پرداخت.

رئیس کل محاکم تهران گفت: در این زمینه از قضات شعب رسیدگی بعد از چند سال از تاریخ انقضای تشکیل پرونده، انتظار می رود به نحو ماهوی و با رویکرد حل و فصل خصومت به صورت واقعی اتخاذ تصمیم شود تا ضمن جلوگیری از نارضایتی، شاهد تولید پرونده‌های دیگر مرتبط با این موضوع نباشیم.

قضات نیز در این جلسه به بیان دیدگاه های علمی و کاربردی خود پرداختند و پیشنهادهای را ارائه کردند.