دبیرخانه دائمی شفافیت در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092919527/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

این مسئول عالی قوه قضاییه همچنین معاونت راهبردی و مدیریت منابع سازمان بازرسی را مکلف کرد که بازرسی برنامه‌ای سراسری با موضوع بررسی عملکرد دستگاه‌ها در قوانین مختلف مرتبط با شفافیت و راه اندازی سامانه‌های تکلیفی را تعریف کند.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست شورای معاونین این سازمان با تبیین سخنان ریاست قوه قضاییه پیرامون مقوله شفافیت و ضرورت تحصیل یک جمع بندی کامل و جامع از مقالات ارسال شده به همایش ارتقای شفافیت، دستور تشکیل دبیرخانه دائمی شفافیت را صادر کرد.

با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دبیرخانه دائمی شفافیت در مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد این سازمان تشکیل شد.

متعاقب دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه دائمی شفافیت در مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد این سازمان تشکیل شد.

وی به معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی ماموریت داد که پیش بینی حکمی در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دستگاه‌ها به ایجاد شفافیت توأم با ضمانت اجرایی مناسب وتعیین دستگاه ناظر بر اجرای تکالیف تعیین شده را با جدیت و ظرف مدت یک هفته پیگیری کند.