دادستانی تهران در مورد درختان پارک ملی سرخه حصار تحقیق می‌کند

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402021912345/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

علی صالحی دادستان تهران با بیان اینکه مدعی العموم برای بررسی بیشتر موضوع تحقیقات خود را آغاز کرده است، اظهار کرد: در راستای بررسی این ادعا و به منظور جلوگیری از تعدی باندهای زمین خوار به منابع طبیعی و برخورد با ترک فعل‌های احتمالی، دادستانی تهران ضمن ورود به این موضوع در حال بررسی زوایا و ابعاد مرتبط با این ادعاها است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی با عنوان کنده شدن پوست درختان در پارک ملی سرخه حصار تهران از ورود این نهاد قضایی برای بررسی موضوع خبر داد.

دادستانی تهران به موضوع کنده شدن پوست درختان در پارک ملی سرخه‌حصار، ورود کرد.