حکم حمید قره حسنلو نقض شد

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور نتیجه فرجام خواهی برخی از ۱۶ متهم پرونده شهید عجمیان در دیوان عالی کشور را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، امیر هاشمی در توییتر نوشت: فرجام خواهی محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام(تایید) شد.


انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101307817/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%84%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B4%D8%AF

حکم صادره حمید قره حسنلو ، حسین محمدی و رضا آریا به جهت نقص در تحقیقات نقض شد.

حکم حمید قره حسنلو نقض شد