حضور وزیر دادگستری در راهپیمایی ۲۲ بهمن

رحیمی همچنین در میز خدمت وزارت دادگستری  حاضر شد وبا مردم دیدار کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112216945/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86

به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۱ شرکت کرد.

حضور وزیر دادگستری در راهپیمایی ۲۲ بهمن

وزیر دادگستری در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ شرکت کرد.