جزوه آموزشی زبان عربی (ویژه آزمون سردفتری)

۰

جزوه آموزش صرف و نحو عربی به انضمام نکات کلیدی ترجمه

ویژه آمادگی آزمون سردفتری اسناد رسمی

۶ـ حقوق مدنی (به جز مباحث نکاح و طلاق) (با ضریب ۳) – تهیه کتاب

برای دریافت رایگان فایل PDF جزوه آموزشی صرف و نحو عربی کلیک کنید

۵ـ حقوق ثبت (شامل آییننامه ها، قانون حدنگار و کاداستر و مجموعه بخشنامه های ثبتی) (با ضریب ۳) – تهیه کتاب

۷ـ حقوق جزا (جزای عمومی و اختصاصی) (با ضریب ۲) –  تهیه کتاب

۸ـ حقوق تجارت (با ضریب ۲) –  تهیه کتاب

بر اساس آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۴۰۱، در آزمون سال جاری نیز همچون سال‌های گذشته زبان عربی به عنوان یکی از مواد این آزمون تعیین شده است.

۲ـ عربی (با ضریب ۱) – تهیه کتاب

۳ـ احکام شرعی (با ضریب ۲) – تهیه کتاب

۹ـ قانون دفاتر اسناد رسمی و آییننامه مربوط (با ضریب ۳) – تهیه کتاب


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA/

مؤلف این جزوه، بهزاد قشلاقیان، تألیف کتاب «تحریرالوکاله» را نیز در پیشینه خود دارد و جزوه کاربردی صرف و نحو و ترجمه زبان عربی را برای انتشار رایگان در اختیار پایگاه خبری اختبار قرار داده است.

۱ـ ادبیات فارسی (با ضریب ۲) – تهیه کتاب