تکذیب خبر بازداشت امیر مقاره


صبح امروز خبر بازداشت امیر مقاره خواننده یکی از گروه‌های موسیقی در فضای مجازی منتشر شد که رسانه قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرده است.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092718330/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87