تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور

مصوبه تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85/

مصوبه ـ مناسبت‌های جدید به شرح بندهای جدول ذیل جهت درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور تعیین می شود:

مصوبه «تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور» که بنابه پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه ۸۶۴ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردید، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

تاریخ                 مناسبت
۱۴آبان              روز مازندران
۲۵ آبان             روز اصفهان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی