تعرفه خدمات تشخيصی و درمانی در بخش عمومی غيردولتی در سال ۱۴۰۲

تبصره۱ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از هفت سال تمام، برای کلیه گروه های تخصصی، به میزان بیست درصد (۲۰ %) نسبت به گروه پایه افزایش مییابد.

۷ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و شش هزار (۰۰۰ر۳۲۶ )ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#)مشخص شده اند و کدهای(۷ )و(۸ )، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل پانصد و بیست و پنج هزار )۰۰۰ر۵۲۵ )ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۲ ،به شرح زیر تعیین می‌شود:

۳ـ به بیمارستانهای درجه یک بخش عمومی غیر دولتی کشور اجازه داده می‌شود حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) تخت های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا سقف تعرفه های بخش خصوصی اداره نمایند.

۴ ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی برای مؤسسات و مراکز تشخیصی و درمانی دولتی (به استثنای مراکز وابسته به دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و همچنین موسسات و مراکز تشخیصی و درمانی عمومی غیردولتی، برابر تعرفه بخش عمومی غیر دولتی تعیین می‌گردد و مجاز به دریافت تعرفه براساس این تصویب نامه می باشند.

معاون اول رئیس جمهور


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/

۲ـ ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷ )و (۸) ، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و نود و دو هزار (۰۰۰ر۳۹۲ ) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ)در بیمارستان های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۲ ،به شرح جدول زیر است:

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰ %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و سرپایی فوریت های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده)

تبصره۱ـ هزینه خدمات پایه و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری در تخت سوختگی (ردیف (۸ )این جدول) معادل دوازده درصد (۱۲ %) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش بیماران سوختگی، در تخت های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه (ردیف )۱۲) جدول فوق( معادل چهار و دو دهم درصد (۴/۲ %) تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخشهای مراقبتهای ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه، در تخت مراقبتهای ویژه سوختگی (ردیف )۱۳ )جدول فوق( معادل هشت و چهاردهم درصد )۸/۴ %)تعرفه اقامت (هتلینگ) در بخش مراقبتهای ویژه سوختگی و در سایر بخشهای این جدول معادل شش درصد )۶ %)تعرفه اقامت (هتلینگ)سایر بخشها محاسبه می‌گردد. فهرست خدمات و لوازم مصرفی مشترک بخشهای بستری توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور تعیین می‌شود.

۳ ـ ضریب ریالی جزء حرفهای خدمات دندانپزشکی معادل چهار صد و سی و چهار هزار (۰۰۰ر۴۳۴ )ریال محاسبه می‌شود.

۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل ششصد و هجده هزار(۰۰۰ر۶۱۸ ) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره۲ـ تعرفه خدمات بستری و بستری موقت در کلیه مراکزی که تنها مرکز ارائه دهنده خدمات بستری در شهرستان میباشند، معادل تعرفه دولتی خواهد بود.

۴ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ( به استثنای خدمات مندرج در بند (۵ )) بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و شصت و پنج هزار (۰۰۰ر۶۶۵ ) ریال محاسبه می‌شود.

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ کلیه ارائه کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که مطابق بند (ط) تبصره (۱۷)ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساختهای ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیکی وجود ندارد و نسخه نویسی به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار انجام می‌گردد، تعرفه های این جدول قابل محاسبه و اخذ است.

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰ %) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری و بستری فوریت های پزشکی (اورژانس)(دارای پرونده).

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

محمد مخبر

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۶ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

تبصره ـ در مراکز عمومی غیردولتی، ضریب ریالی جزء حرفه ای دندانپزشکان تمام وقت و غیرتمام وقت یکسان میباشد و سهم پرداخت سازمان های بیمه گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش، معادل هفتاد درصد (۷۰ %) رقم فوق میباشد.

۱ـ ضرایب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و نود و هفت هزار (۰۰۰ر۶۹۷ )ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۲ برای کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی لازم الاجرا است.

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۲

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

تبصره۳ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف)در صورتی میتوانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۵ ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده (۱۵ ) سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد( ۱۵ %) علاوه بر تعرفه مصوب میباشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

تبصره۴ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه دار در صورتی میتوانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

 تبصره ـ به سازمان تأمین اجتماعی اختیار داده می‌شود از مراکز درمانی هیئت مدیرهای تحت مالکیت خود تا سقف تعرفه های این تصویب نامه خرید خدمت نماید.