«ترویج فحشا و فساد»؛ میلاد حاتمی: قبول دارم


چهارمین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی ملقب به میلاد حاتمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401073016889/%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%AD%D8%B4%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85