تاکید دادستان تهران بر انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها برای رفع سد معابر

وی افزود: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی مهم است و بهزیستی استان تهران با شناسایی بیشتر ظرفیت سَمَن‌ها نسبت به ساماندهی زنان و کوکانن در معرض آسیب اقدام کند.

علی صالحی در این جلسه بیان کرد: گزارش مقامات رسمی و شکایات مردمی نشان می‌دهد که سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و بالتبع، انواع آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد و نیز باعث عدم انجام مفید و مؤثر تکالیف قانونی از ناحیه متولیان امر می‌شود.

وی افزود: اخلال در تردد افراد و نظم عمومی، وقوع انواع بزه از قبیل مزاحمت برای بانوان، کیف زنی و موبایل قاپی، عدم امکان پاسخ مؤثر در حوادث و مخاطرات، امکان وقوع جرایم امنیتی، تصرف غیرقانونی و اجاره معابر و تحصیل مال نامشروع از این طریق و به طور کلی نقض حقوق شهروندی و تضییع حقوق عامه از آثار و نتایج مستقیم و غیر مستقیم ترک فعل ناشی از عدم انجام صحیح وظایف قانونی است.

به گزارش ایسنا، جلسه طرح و بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از دست فروشی و سد معابر و حضور زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مترو، سطح شهر و نیز ظرفیت سازی به منظور بهره مندی بیشتر از توان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برای کاهش این معضل اجتماعی و فرهنگی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

دادستان تهران تاکید کرد: مدیران ذی‌ربط با بسیج کلیه امکانات ظرف یک ماه آینده نسبت به انجام تکالیف قانونی اقدام و گزارش برنامه‌ها و عملیات خود را به دادستانی ارائه دهند.

دادستان تهران گفت: مدیران ذی‌ربط ظرف یک ماه آینده نسبت به انجام تکالیف قانونی در خصوص رفع سد معابر اقدام کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401053022068/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9