برگزاری نشست‌های کمیته رفع اطاله دادرسی در مجتمع‌های قضایی تهران

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100401810/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

وی گفت: ستاد دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در اجرای برنامه های ارائه شده، در این جلسات با رویکرد تعیین تکلیف نسبت به پرونده های مسن به دنبال اقدامات موثر در این زمینه است و ضمن اخذ نظر همکاران رسیدگی کننده و به دست آوردن راهکارهای مناسب با شناسایی موانع سعی کرده است از مشوق های معنوی و مالی هرچند اندک در این زمینه استفاده کند.

با توجه به برنامه ریزی کوتامدت، جلسات کمیته اطاله دادرسی در همه مجتمع های قضایی دارای پرونده مسن با حضور رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران بصورت مستمر و برنامه ریزی شده درحال برگزاری است.

در این نشست قضات مجتمع در حضور رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران به ارائه راهکارهای علمی و عملی در راستای کاهش علل اطاله دادرسی پرداختند.

در ابتدای این جلسه، محمد ملایی معاون قضایی و اجرایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و دبیر کمیته اجرایی کاهش اطاله دادرسی محاکم و محمود علیزاده سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر، به ارائه گزارشی از عملکرد کمی و کیفی شعب مجتمع و تشریح وضعیت پرونده های پرونده‌های مانده و مسن در سال ۱۴۰۱ پرداختند.

به گزارش ایسنا به نقل از میزان، در این نشست یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: در راستای سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی دادگستری استان یکی از تکالیف دستگاه قضایی تلاش و برنامه ریزی در راستای رفع اطاله دادرسی است.

 نشست کمیته رفع اطاله دادرسی در مجتمع های قضایی تهران به منظور بررسی راهکارهای مقابله با اطاله دادرسی و نحوه اعمال سازوکارهای تشویقی برای کاهش آمار پرونده‌های مسن، با حضور رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در مجتمع قضایی شهید باهنر برگزار شد.

رئیس کل محاکم خاطرنشان کرد: در این راستا به قضات و مدیران مجتمع های قضایی تاکید شده با استخراج پرونده‌های مسن و شناسایی موانع منجر به اطاله، در اسرع وقت با رفع آن و با رویکرد فصل خصومت ماهوی، نسبت به تعیین تکلیف پرونده های موصوف تا آخر سال جاری اقدام شود.