بررسی یک پرونده با موضوع مطالبه وجه چک در دیوان عالی کشور

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102013351/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

طبق رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه چک مذکور در دست خواهان است، استناد به صورت جلسه تسویه حساب موجه نمی‌باشد، زیرا طبق صورت جلسه، در مورد چک مذکور و طلب ناشی از آن تعیین تکلیف نشده است، بنابراین صرف صورت جلسه تسویه حساب، بدون ذکر شماره چک که در دست مدعی است، دلیل پرداخت وجه چک نمی باشد؛ همچنین صرف طرح شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت نسبت به چک (بدون محکومیت دارنده چک) دلیل عدم بدهکاری صادر کننده نیست.

در نهایت پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور را تایید نمودند.

در مقابل وکیل خواهان مدعی است صورت جلسه ادعائی مربوط به پروژه دیگری است و در این زمینه مستنداتی چون وجود لاشه چک در دست خواهان، شهادت شهود و استناد به دفاتر تجاری شرکت و کارشناسی را مطرح نموده است.

از طرفی خواهان مدعی است تسویه مزبور مربوط به پروژه دیگری می باشد و حتی شرکت بعد از وصول نشدن مبلغ چک، با وعده و وعید به خواهان قول همکاری و مساعدت داده است.

در این پرونده شخصی در سال ۱۳۹۱ خدماتی را برای شرکتی انجام داده و بابت این خدمات یک فقره چک دریافت کرده است، چند سال بعد همان شخص خدمات دیگری را برای آن شرکت انجام می‌دهد، سپس در پایان کار صورت جلسه‌ای برای تسویه حساب بدهی ها تنظیم می‌شود اما در صورت جلسه اشاره ای به چک، نمی شود، شخص مذکور دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم کرده است.

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور با قبول فرجام خواهی خواهان، پرونده را جهت رسیدگی و بررسی دلایل به شعبه هم عرض ارجاع می دهد؛ با توجه به اینکه شعبه هم عرض مبادرت به صدور رأی اصراری کرده است، پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وکیل خوانده با ارائه صورت جلسه تسویه حساب مدعی شده است، با خواهان تسویه حساب کامل شده است و وی در این رابطه حقی ندارد و در خصوص چک مذکور شکوائیه خیانت در امانت تقدیم کرده که در حال رسیدگی است.

پس از بررسی پرونده، دادگاه عمومی، دعوی خواهان را به استناد اینکه صورت جلسه کلی است و شامل چک نیز می شود رد کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، پرونده اصراری حقوقی با موضوع مطالبه وجه چک از یک شرکت در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پرونده اصراری حقوقی با موضوع مطالبه وجه چک از یک شرکت در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.