بخشنامه سازمان اداری و استخدامی درباره امکان به کارگیری «دستیار مشاور» ابطال شد

حکمتعلی مظفری- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1/

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ – ۲۴/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع: «امکان به‌کارگیری دستیار (مشاور)»

تاریخ دادنامه: ۲۵/۱۱/۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۰۹

اولاً، بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور به بخشنامه شماره ۷۰۷۸۳۲ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ سازمان مذکور الحاق شده و با توجه به اینکه در بخشنامه اولیه ممنوعیت صدور حکم انشایی با ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان «مشاور» مقرر گردیده است، لذا مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور با بخشنامه‌ای که به آن الحاق شده، مغایرت دارد.

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۵

ثانیاً، تعداد مشاور مورد نیاز برای مقامات مختلف در بند (هـ) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مشخص شده و با وجود حکم قانونی مذکور، جعل عنوان «دستیار مشاور» در مقرره مورد شکایت و تعیین تعداد آن به میزانی متفاوت از آنچه قانونگذار تعیین کرده، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده مقرره مورد اعتراض است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.