بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق (سال ۱۴۰۱)

عطف به نامه شماره ۱۴۰۱/۳۸۲۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ درخصوص اجرای ماده ۲۶ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۴۰۱ و بازنگری تعرفه حق‌التحریر دفاتر ازدواج و طلاق ضمن ارسال دستور ریاست محترم قوه قضاییه موضوع نامه شماره ۹۰۰۰/۵۶۹۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ تعرفه مورد تایید به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

محمد مصدق

بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ رئیش قوه قضائیه

جناب آقای دکتر بابایی

معاون اول قوه قضاییه

سلام‌علیکم

رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تعرفه سابق حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ را اینجا ببینید


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7/