بانک نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از شهریور ۱۳۹۸ تا آذر ۱۴۰۱)

بانک نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از شهریور ۱۳۹۸ تا آذر ۱۴۰۱) در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/

بانک نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از شهریور ۱۳۹۸ تا آذر ۱۴۰۱) پایگاه خبری اختبار- اداره کل حقوقی قوه قضاییه از شهریور ۱۳۹۸ نظریه‌های مشورتی خود را هر ماه در قالب یک فایل منتشر می‌کند. این فایل‌ها شامل متن سوال و جواب اداره کل حقوقی قوه قضاییه هستند. پیش‌از این در پایگاه خبری …