بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ حذف شد

وی با بیان اینکه قرار است قیمت ها افزایش پیدا نکند، گفت: از آنجا که قرار است مابه التفاوت  نزدیک ۴ میلیارد دلار ارز را به سازمان های بیمه گر تزریق کنیم؛ لذا قرار است دیگر برای مصرف کننده (بیماران) حداقل افزایش قیمتی به وجود نیاید و از آن پول پرداخت شود.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ را حذف کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100401796/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایسنا، ایروان مسعودی اصل در برنامه تلویزیونی درباره  قیمت دارو گفت: زمانی که دولت دید نمی‌شود همه هزینه های تولید اعم از آب، برق و گاز، دستمزد و ماده اولیه افزایش پیدا کند، اما قیمت ها مثل شهریور ۱۴۰۰ شود؛ بنابراین در لایحه ای که آورد پیشنهاد حذف کلمه شهریور ۱۴۰۰  را داد.