اولین همایش ملی ارتقای شفافیت

علیرضا معصومی

اولین همایش ملی ارتقای شفافیت، صبح یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱، با حضور سران سه قوه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. 


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401092013090/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA