اماره چیست؟ – ایسنا

ماده ۱۳۲۲- امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰- ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست، معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجب باشد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110201327/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایسنا، کتاب چهارم (در امارات) جلد سوم (در ادله اثبات دعوی) قانون مدنی از ماده ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ به شرح زیر است:

ماده ۱۳۲۴- اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

کتاب چهارم – در امارات

کتاب چهارم جلد سوم (در ادله اثبات دعوی) قانون مدنی به موضوع «امارات» پرداخته است.

ماده ۱۳۲۱- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود: