اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مؤدیان –

۴- حداقل مبلغ دریافتی برای تقسیط در بند (۱۱) بخشنامه صدرالاشاره به میزان پانزده (۱۵) درصد اصلاح می گردد.

۱- شرایط تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع جزء (۱) بند (الف) بخشنامه مذکور تا پایان سال جاری تمدید می گردد.

۳- مدت زمان تفویض اختیار تقسیط بدهی برای مالیات و عوارض ابرازی موضوع بند ۲-۱۰ بخشنامه مذکور برای مالیات های مستقیم تا (۱۸) هجده ماه و برای مالیات و عوارض ارزش افزوده تا (۱۲) ماه تعیین می گردد.

ادارات کل امور مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

داود منظور

شماره: ۵۵۸۳۸/۲۰۰/د

متن بخشنامه به شرح زیر است:

۲- مبلغ مذکور در بند ۱۰ بخشنامه یاد شده برای اشخاص حقیقی به مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) و برای اشخاص حقوقی به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) برای هر سال یا دوره حسب مورد اصلاح می گردد.

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

پیرو تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی در اجرای مقررات مواد ۱۹۱ و ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و با توجه به آسیب های وارده به مشاغل و واحدهای صنفی و کسب و کارها در جریان اغتشاشات اخیر و جهت تکریم هر چه بیشتر مودیان محترم مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می دارد:

بسمه تعالی

پایگاه خبری اختبار- سازمان امور مالیاتی درباره بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مؤدیان اطلاعیه جدیدی منتشر کرد.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AE/

به گزارش اختبار بر اساس این اطلاعیه در مواردی از بخشنامه «تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی در اجرای مقررات مواد ۱۹۱ و ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم» اصلاحاتی ایجاد شده است.