اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

غلامحسین محسنی اژیه

اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

متن سابق ماده ۱۸ آیین‌نامه به این شرح بود:

ماده ۱۸ – به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی کارت ویژه ضابط دادگستری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، براساس اطلاعات هویت سازمانی آنها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی می شود صادر خواهد شد.

به‌منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، کارت ویژه ضابط دادگستری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه بدون درج کد ملی و بر اساس اطلاعات هویت‌سازمانی آن‌ها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذی‌ربط مشخص و معرفی می‌شود، صادر خواهد شد.احراز وثاقت و صدور گواهی آموزشی و نظارت بر صدور کارت ضابطان شاغل در ستاد مرکزی دستگاه‌های مزبور بر عهده دادستان عمومی و انقلاب تهران است و نتیجه به دادستانی کل اعلام می‌شود.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%86/

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۶/۱ به شرح ذیل اصلاح می گردد: