اصلاح آيين نامه اجرايی قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۷۷۳/ت۵۱۱۷۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ـ در ماده (۱۴)، بعد از عبارت “این آیین‌نامه” عبارت “با مرجع ملی حقوق کودک می‌باشد و” الحاق و عبارت “و نیز” حذف می‌شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دادگستری

ر ـ مؤسسه مراقبتی: مؤسسهای که طبق ماده (۳۶) قانون، با مجوز سازمان تأسیس و عهده دار نگهداری شبانه روزی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست با تفکیک رده سنی و جنسی در محیط مشترک می‌باشد.

وزارت کشور ـ وزارت امورخارجه

ز ـ مؤسسه مراقبت خانواده محور: مؤسسهای که طبق ماده (۳۶) قانون، با مجوز سازمان تأسیس و مدیریت و نظارت بر نگهداری و مراقبت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را در خانواده‌ها بر عهده دارد

ذ ـ مؤسسه: شخص حقوقی اعم از مرکز، انجمن یا مؤسسه که در اجرای ماده (۳۶) قانون، دارای پروانه تأسیس از سازمان بوده و موضوع فعالیت آن حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌باشد.

ماده۱۳ـ سازمان می تواند کودکان و و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را که به دستور مرجع قضایی به سازمان معرفی شده یا میشوند تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع قضایی، به طور موقت راسا یا از طریق موسسات مراقبت خانواده محور به خانواده‌های دارای صلاحیت بسپارد.

۱ـ متون زیر به عنوان بندهای (ذ)، (ر) و (ز) به ماده (۱) الحاق می‌شوند:

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9/

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

۲ـ شماره ماده (۱۳) به (۱۴) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۱۳) الحاق می‌شود:

 هیئت وزیران وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۴۳۴۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره ـ شیوه‌نامه اجرایی این ماده در اموری مانند الگوی نگهداری و مراقبت خانواده محور و ضوابط مربوط به نحوه شناسایی و احراز صلاحیت خانواده‌ها و مؤسسات، نحوه آموزش و آماده سازی خانواده‌ها، شرایط واگذاری، نحوه بازپیوند کودک و نوجوان، نظارت بر وضعیت آنان، آموزشهای ضروری به متقاضیان و نحوه فرهنگسازی، ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه توسط مرجع ملی حقوق کودک و سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمان اجتماعی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ستاد ملی جمعیت تهیه و پس از تأیید وزیر دادگستری اجرا می‌شود.