اصلاحیه دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه

ماده۵ ـ چنانچه تهیه لایحه دفاعیه مستلزم حضور مدیران و یا کارشناسان واحد ستادی ذیربط در اداره دعاوی و قراردادها و یا کمیسیون موضوع ماده قبل باشد، مراتب توسط مدیر کل ابلاغ و حسب مورد مدیر یا کارشناس مربوط موظف به همکاری است.

این اصلاحیه در تاریخ ۵/۶/۱۴۰۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

ماده۶ ـ چنانچه انجام دفاع مستلزم حضور نماینده قوه قضاییه باشد، حسب مورد رئیس کل دادگستری استان و یا مدیرکل حقوقی قوه قضاییه نسبت به معرفی یکی از کارشناسان حقوقی مطلع از مصالح  قوه قضاییه اقدام می‌کند.

اصلاحیه دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه

پ) ماده ۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ت) ماده ۶ دستور‌العمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب) یک تبصره به شرح زیر به ماده ۴ الحاق می گردد:

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C/

الف) ماده ۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقاء می شود:

در اجرای فصل سوم سند تحول قضایی مبنی بر تمرکززدایی، «دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوی طرح شده علیه قوه قضاییه»، مصوب ۳/۷/۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می شود.

تبصره ـ در مواردی که رییس کل دادگستری استان عهده دار امر دفاع می باشد، در صورت اقتضاء می تواند نظر کمیسیون یاد شده را از طریق اداره کل اخذ نماید.

ماده۱ـ دفاع از دعاوی طرح شده علیه واحد‌های ستادی قوه قضاییه بر عهده اداره کل حقوقی است که در این دستور‌العمل «اداره کل» نامیده می‌شود و دفاع از دعاوی علیه دادگستری استان‌ها بر عهده رییس کل دادگستری استان مربوط است.